Kurssi 5 vaikeat tehtävät

0%

1. Virus koostuu ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

Viruksissa voi olla perintöaineksena joko DNA:ta tai RNA:ta.

2. Mikä seuraavista ei ole biotekniikan käytännön sovellus? (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

Leivinjauheella taikinan kohottaminen on ennen kaikkea kemiallinen reaktio, siinä ei tarvita mikrobeja tai entsyymejä.

3. Geenisaksilla (ns. CRISPR/Cas9-tekniikka) voidaan ... (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

4. Mitä seuraavista aineista tarvitaan PCR:ssä eli polymeraasiketjureaktiossa? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

DNA:n kaksoiskierre avautuu lämpötilan kasvaessa tarpeeksi korkeaksi, liittäjäentsyymille ei ole tarvitta, sillä kaikki DNA-polymeraasi voi toimi 5'-3' suuntaan.

5. Käänteiskopioijaentsyymi katalysoi ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

Käänteiskopioijaentsyymiä tavataan retroviruksilla eli viruksilla, joiden perimä on RNA:ta.

6. Mikä seuraavista väitteistä on virheellinen? (kevät 2018)

Correct! Wrong!

Geenikirjasto on tietyn eliölajin monistettujen DNA-jaksojen kokoelma, josta geenit ja niiden osat ovat eristettävissä ja monistettavissa.

7. Mikä/mitkä väitteistä pitää paikkaansa? Jäteveden puhdistuksen biologisissa vaiheissa ... (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Jos halutaan puhdistaa esim. sokerijäämät jätevedestä, parhaiten se onnistuu aerobisissa olosuhteissa, sillä silloin aerobinen soluhengitys on mahdollista.

8. Haluat tuottaa ihmisen proteiinia bakteerissa. Mitä eristetylle ihmisen lähetti-RNA:lle on ensimmäiseksi tehtävä, ennen kuin proteiinin tuottaminen bakteerissa voi onnistua? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

Lähetti-RNA:sta täytyy tehdä vastin-DNA:ta, jotta se voidaan liittää plasmidiin, joka voidaan viedä yhdistelmä DNA-tekniikalla bakteeriin. Eristetty lähetti-RNA on silmukoitu jo ennen, kuin se voidaan eristää, joten sitä ei tarvitse enää tehdä.

9. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? Geeninsiirrosta tumalliseen soluun tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2016)

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

Geeninsiirron onnistumisen todentaminen antibioottivalinnalla myös kasveilla perustuu siihen, että kasveihin voidaan siirtää geenejä agrobakteerien avulla. Antibioottivalinnalla voidaan varmistaa, että geeninsiirto agrobakteeriin on onnistunut.

10. Oheinen kaavio esittää kaalin ja retiisin välistä hybdridijalostusta. Mikä/mitkä seuraavista väittämistä on/ovat oikein? (lääk. pääsykoe 2014)

lääk. pääsykoe 2014

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

Hybridi- eli risteytysjalostuksessa kaksi eri lajia risteytetään. Kasveilla polyploidia lisää monesti kasvin elinvoimaisuutta.

11. Kuva A esittää plasmidia, jonka koko on 20 000 emäsparia (20kb) ja jonka voi pilkkoa restriktioentsyymeillä kuvan mukaisesti. Kuvassa B on standardinäyte (I) ja neljä eri entsyymeillä pilkottua näytettä, joiden eripituiset DNA-fragmentit on eroteltu elektroforeesin avulla. Missä näytekuopassa (II-V) oli Bam HI-entsyymillä pilkottu näyte? (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

Kuvassa yhdessä restriktioentsyymin pilkkomispaikassa lukee Eco RI, ei BAM HI. Näin ollen BAM HI pilkkoo plasmidin kolmeen osaan.

12. 2000-luvun alussa suomalaiset tutkijat löysivät laktoosi-intoleranssiin liittyvän pistemutaation C > T 13910, joka on paikannettu kromosomiin 2, laktaasigeenin läheisyyteen. Tässä kohdassa sytosiinin (C) muuttuminen tymiiniksi (T) saa laktaasin tuotannon säilymään ohutsuolessa läpi elämän. Oheisissa DNA-sekvenssikuvaajissa on esitetty koehenkilön perimä alueelta, jolta sekvenssit pystyttiin lukemaan. Laatikoissa olevat numerot osoittavat saatujen sekvenssien alku- ja loppukohdat. DNA-sekvenssien perusteella tutkittava henkilö todennäköisesti ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

Henkilöllä on paikassa 13910 tymiini T, ei sytosiini C.

13. Jos oheisen DNA-pätkät analysoidaan geelielektroforeesilla restriktioentsyymikäsittelyn jälkeen (katkaisukohta GAT/GTA), DNA-fragmenttien pituudeksi saadaan ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

Molemmat pätkät menee yhdestä kohdasta poikki, joten lopputuloksena on neljä fragmenttia.

Kurssi 5 vaikeat tehtävät
Hyvä!
Jos jonkin aiheen kysymykset ovat erityisen vaikeita, kannattaa asia vielä kerrata huolellisesti. Sitten kohti avoimia kysymyksiä!