Kurssi 5 vaikeat tehtävät

0%

1. Virus koostuu ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

2. Mikä seuraavista ei ole biotekniikan käytännön sovellus? (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

3. Geenisaksilla (ns. CRISPR/Cas9-tekniikka) voidaan ... (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

4. Mitä seuraavista aineista tarvitaan PCR:ssä eli polymeraasiketjureaktiossa? (yo kevät 2019)

Correct! Wrong!

5. Käänteiskopioijaentsyymi katalysoi ... (yo syksy 2018)

Correct! Wrong!

6. Mikä seuraavista väitteistä on virheellinen? (kevät 2018)

Correct! Wrong!

7. Mikä/mitkä väitteistä pitää paikkaansa? Jäteveden puhdistuksen biologisissa vaiheissa ... (lääk. pääsykoe 2015)

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

8. Haluat tuottaa ihmisen proteiinia bakteerissa. Mitä eristetylle ihmisen lähetti-RNA:lle on ensimmäiseksi tehtävä, ennen kuin proteiinin tuottaminen bakteerissa voi onnistua? (lääk. pääsykoe 2017)

Correct! Wrong!

9. Mikä/mitkä väitteistä pitävät paikkaansa? Geeninsiirrosta tumalliseen soluun tiedetään, että ... (lääk. pääsykoe 2016)

Please select 2 correct answers

Correct! Wrong!

10. Oheinen kaavio esittää kaalin ja retiisin välistä hybdridijalostusta. Mikä/mitkä seuraavista väittämistä on/ovat oikein? (lääk. pääsykoe 2014)

lääk. pääsykoe 2014

Please select 4 correct answers

Correct! Wrong!

11. Kuva A esittää plasmidia, jonka koko on 20 000 emäsparia (20kb) ja jonka voi pilkkoa restriktioentsyymeillä kuvan mukaisesti. Kuvassa B on standardinäyte (I) ja neljä eri entsyymeillä pilkottua näytettä, joiden eripituiset DNA-fragmentit on eroteltu elektroforeesin avulla. Missä näytekuopassa (II-V) oli Bam HI-entsyymillä pilkottu näyte? (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

12. 2000-luvun alussa suomalaiset tutkijat löysivät laktoosi-intoleranssiin liittyvän pistemutaation C > T 13910, joka on paikannettu kromosomiin 2, laktaasigeenin läheisyyteen. Tässä kohdassa sytosiinin (C) muuttuminen tymiiniksi (T) saa laktaasin tuotannon säilymään ohutsuolessa läpi elämän. Oheisissa DNA-sekvenssikuvaajissa on esitetty koehenkilön perimä alueelta, jolta sekvenssit pystyttiin lukemaan. Laatikoissa olevat numerot osoittavat saatujen sekvenssien alku- ja loppukohdat. DNA-sekvenssien perusteella tutkittava henkilö todennäköisesti ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

13. Jos oheisen DNA-pätkät analysoidaan geelielektroforeesilla restriktioentsyymikäsittelyn jälkeen (katkaisukohta GAT/GTA), DNA-fragmenttien pituudeksi saadaan ... (lääk. pääsykoe 2018)

lääk. pääsykoe 2018
Correct! Wrong!

Kurssi 5 vaikeat tehtävät
Hyvä!
Jos jonkin aiheen kysymykset ovat erityisen vaikeita, kannattaa asia vielä kerrata huolellisesti. Sitten kohti avoimia kysymyksiä!